Chuyên Mục Khác

03/04/2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

1. Thu moi hop ĐHCĐ 2024
2. Chuong trinh dai hoi 2024
3. Xac nhan tham du dai hoi
4. Uy quyen tham du dai hoi
5. Quy che dai hoi 2024
6. Bao cao Ban TGD 2023
7. Bao cao HĐQT 2023
8. Bao cao BKS 2023
9. To trinh phan phoi LN 2023
10. To trinh BCTC 2023 da kiem toan
11. BCTC da kiem toan nam 2023
12. To trinh thu lao HĐQT va BKS
13. To trinh lua chon don vi kiem toan BCTC 2024
14. Thong bao bau bo sung thanh vien BKS