01. Thư mời ĐH 02. Chương trinh ĐH 03. Giấy ủy quyền tham dự ĐH 04. Phiếu xác nhận tham dự ĐH 05. Báo cáo của Ban điều hành 06. Báo cáo của HĐQT 07. Báo cáo của BKS 08. Các tờ trình ĐH (5 tờ trình) 09. Thông báo bầu bổ sung thành viên […]

04/04/2023 Quản Trị

Xem thêm →

01. Giấy mời Đại hội 02. Xác nhận tham dự Đại hội 03. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội 04. Chương trình Đại hội 05. Báo cáo HDQT 06. Báo cáo BTGD 07. Báo cáo BKS 08. 04 tờ trình 09. BCTC nam 2021    

28/04/2022 Quản Trị

Xem thêm →

Thư mời Đại hội Thuyết minh BCTC năm 2020 Thông báo phòng chống Covid19 Tờ trình phân phối lợi nhuận Chương trình Đại hội Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS Xác nhận tham dự Đại hội Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 Giấy ủy quyền tham dự […]

15/07/2021 Quản Trị

Xem thêm →